बंद करे

संगठन चार्ट

राजस्व विभाग

  • जिला मजिस्ट्रेट
  • अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एफ एंड आर)
  • अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (जूडिस)
  • एसडीएम कुशीनगर
  • तहसीलदार
  • नायब तहसीलदार

विकास भवन

  • मुख्य विकास अधिकारी
  • जिला विकास कार्यालय
  • खंड विकास अधिकारी

पुलिस विभाग

 • पुलिस अधीक्षक (एसपी)
 • अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी)
 • उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी)
 • निरीक्षक (थाना)
 • उप निरीक्षक (थाना)